scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "pensjonsreform"

1 - 6 of 6 results for
 "pensjonsreform"
Results per page:

Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 1, Pp 1-18 (2022)

Abstract: Fordelingseffekter av pensjonsreformen i 2011 er analysert ved hjelp av Statistisk sentralbyrås modell MOSART. Resultatene viser at den opprinnelige sterke omfordelingen gjennom folketrygdens alderspensjon er videreført. Denne artikkelen utvides til å ...

Bidrar folketrygdens pensjonssystem til inntektsutjevning i et livsløpsperspektiv?Is the National Insurance pension system progressive in a lifetime perspective?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 1, Pp 1-17 (2022)

Abstract: Sammendrag Hensikten med artikkelen er å undersøke om det reformerte pensjonssystemet i folketrygden omfordeler fra rik til fattig i et livsløpsperspektiv også når vi tar hensyn til forskjeller i forventet levealder og i tilbøyeligheten til å jobbe len...

Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen – avhenger de av helsetilstand?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 37, Pp 4-19 (2020)

Abstract: Denne analysen undersøker om dårlig helse hindrer individer fra å kunne øke sitt arbeidstilbud slik pensjonsreformen la opp til. Vi analyserer effekten av reformen på arbeidsdeltakelse og avtalte timer i arbeid for mennesker med ulik helsetilstand før ...

Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Samfunnsforskning, Vol 61, Pp 199-221 (2020)

Abstract: Sammendrag I Norge, som i mange andre land, får kvinner gjennomgående vesentlig lavere pensjon enn menn. Det norske pensjonssystemet har flere elementer som bidrar til å redusere dette kjønnsgapet, som omsorgsopptjening blant småbarnsforeldre og arv a...

Pensjonssystemets bærekraft i Norge og Storbritannia

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norsk Sosiologisk Tidsskrift, Vol 2, Pp 8-25 (2018)

Abstract: Debatten om velferdsstatens bærekraft preges i dag av spørsmål om økonomi og finansiering av fremtidige pensjonsforpliktelser og forventede økte kostnader til helse- og omsorgstjenester for en aldrende befolkning. Men velferdsstatens bærekraft omfatter...

Fordelingsvirkninger av pensjonsreformen

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 33, Pp 24-44 (2016)

Abstract: Sammendrag Pensjonsreformen har som mål å redusere den fremtidige veksten i statens utgifter til alderspensjon samtidig som pensjonssystemet fortsatt skal virke omfordelende. Fordelingsvirkningene av reformen er analysert gjennom framskrivinger med ...

sponsored