scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "political science"

1 - 10 of 418 results for
 "political science"
Results per page:

Sametingets relevans og rekkevidde

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol 38, Iss 2, Pp 43-59 (2022)

Abstract:Sametinget, som et direkte folkevalgt organ av og for samer, kan sies å være etablert for å utøve selvbestemmelse for et eget urfolkspolitisk fellesskap innenfor staten. Det er en institusjon som imidlertid har betydelige tillitsutfordringer hos samer ...

View details

Legitimitetskløft i kommunale styringsnettverk: Variasjoner i intern legitimitet mellom strategisk og operativt nivå

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol 38, Iss 1, Pp 4-20 (2022)

Abstract:Et virkemiddel for norske kommuner i arbeidet med digitalisering av offentlig sektor er å samarbeide i form av et styringsnettverk. For å unngå at slike nettverk blir mer enn ren symbolikk, er det nødvendig med tilstrekkelig legitimitet for å gi kraft ...

View details

Amerikanske delstaters motsetningsfylte klimapolitikk

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol 38, Iss 1, Pp 21-36 (2022)

Abstract:I denne artikkelen analyserer jeg to tilsynelatende uforenlige tendenser i amerikansk klimapolitikk: På den ene siden vedtar delstater klimatiltak i forholdsvis stort omfang, uavhengig av føringer fra føderale myndigheter. På den andre siden benytter m...

View details

Faglig uavhengighet eller politisk lojalitet?Norske kommunedirektørers balanse mellom fag og politikk.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol 37, Iss 4, Pp 210-225 (2021)

Abstract:Den nye kommuneloven fra 2020 har som en eksplisitt intensjon å klargjøre skillet mellom politikk og administrasjon, i praksis skillet mellom øverste administrative leder – Kommunedirektør – og ordfører. Denne studien tar for seg hvordan skillet mellom...

View details

Departementspolitikere i et politiseringsperspektiv: En studie av statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringene Bondevik 2, Stoltenberg 2 og Solberg

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol 37, Iss 4, Pp 191-209 (2021)

Abstract:Over hele den vestlige verden har det de siste tiårene skjedd en vekst i antallet politisk ansatte i departementene (departementspolitikere), noe som ofte ses på som uttrykk for politisering og et ønske om økt kontroll over byråkratiet. For å forstå om...

View details

Faglig begrenset innflytelse, politisk begrenset legitimitet?Om politisering og ekspertifisering

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol 37, Iss 4, Pp 226-242 (2021)

Abstract:Denne artikkelen har som mål å undersøke en mulig ekspertifisering av den norske politikkutformingen, samt en eventuell politisering av embetsverket. Dette gjøres gjennom et casestudie av prosessen som ledet fram til etableringen av Statens undersøkels...

View details

Mellom meritokrati og politisering?En kompetansestudie av etatsledere med og uten politikerbakgrunn, 1980–2020

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol 37, Iss 4, Pp 171-190 (2021)

Abstract:Artikkelen studerer tilsetting av norske toppbyråkrater i et politiseringsperspektiv og ser på sammenhengen mellom politisk bakgrunn og kompetanse. Forskningsspørsmålene er (1) om toppbyråkrater med politisk bakgrunn er bedre eller dårligere kvalifiser...

View details

Politisering av embetsverket: Introduksjon til et temanummer

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol 37, Iss 4, Pp 165-170 (2021)

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored