scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "praksis"

1 - 10 of 93 results for
 "praksis"
Results per page:

«Tissen er haram!» En undersøkelse av hvordan ansatte i barnehager jobber med islam

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nordisk Barnehageforskning, Vol 19, Iss 3, Pp 59-77 (2022)

Authors:

Abstract: Artikkelen er basert på fem intervjuer med ansatte i barnehager som har muslimske barn i barnegruppa. Målet med denne undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan barnehagene jobber med islam og hva de ansatte mener fungerer i dette arbeidet. Funnene ...

Å legge til rette for kompetanseutvikling i faglige fellesskap – et samarbeid mellom barnehage og PP-tjenesten

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nordisk Barnehageforskning, Vol 19, Iss 3, Pp 1-18 (2022)

Abstract: Artikkelen redegjør for prosessen med utvikling av design for to tverrfaglige innovasjonsprosjekt i barnehager. Forfatterne tar utgangspunkt i forskning som etterlyser modeller for samarbeid om kompetanseutvikling som bygger på barnehagens og PP-tjenes...

Er studentsamskipnadenes depositumspraksis lovlig?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Kritisk Juss, Vol 48, Iss 2, Pp 148-163 (2022)

Authors:

Abstract: I artikkelen redegjøres det for kritikk i media av samskipnadenes depositumspraksis. Med utgangspunkt i kritikken undersøkes depositumspraksis i alle landets studentsamskipnader. Undersøkelsen viser at depositumspraksis hos 8 av 14 samskipnader avviker...

Kvalitativ forskning om situeret ulighed i skolen

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Qualitative Studies, Vol 7, Iss 1, Pp 86-111 (2022)

Abstract: Denne artikel diskuterer modsætninger og muligheder i kvalitativ forskning med forskning om ulighed i skolen som eksempel. På baggrund af en begrebsmæssig diskussion af hverdagslivets historiske dimensioner udforskes skolen som en social praksis hvor m...

Nyutdannet og klar for journalistyrketEn undersøkelse av i hvilken grad studenter og bransjen opplever at nyutdannede er forberedt til journalistyrket.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norsk Medietidsskrift, Vol 29, Iss 2, Pp 1-14 (2022)

Abstract: Sammendrag Mer praksis og bransjenærhet trekkes ofte frem som avgjørende for en god og relevant journalistutdanning. Utdanningen skal gi studentene både kunnskap, praktiske ferdigheter og analytisk kompetanse og forberede dem på et yrke i stadig endrin...

Studenters uttrykk for motstand i veiledningssamtaler

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nordvei, Vol 7, Iss 1 (2022)

Abstract: Artikkelen handler om praksisstudenters uttrykk for motstand i veiledningssamtaler mellom sosionomstudenter og sosionomer som var praksisveiledere for studentene. Data ble innhentet gjennom delvis deltakende observasjon av femten veiledningssamtaler, o...

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Scandinavian Journal of Vocations in Development, Vol 7, Iss 1 (2022)

Abstract: «Udvikling af praksis» er indskrevet som mål på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP). Det er dog ikke konkretiseret, hvad udvikling af praksis vil sige. Denne artikel har til hensigt at synliggøre, hvad udvikling af praksis kunne være på DEP, sa...

Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 2, Pp 1-14 (2022)

Abstract: Deltakelse i arbeidslivet er sentralt for inkludering av flyktninger. Denne artikkelen baserer seg på kvalitative intervjuer med arbeidsgivere, og studerer deres syn på bruk av praksisplasser til kvalifisering av flyktninger. Vi bruker mangfoldsledelse...

Femårig grunnskolelærerutdanning – slik studentene beskriver den

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Uniped, Vol 45, Iss 1, Pp 5-15 (2022)

Abstract: Det er et skille mellom teori og praksis i lærerutdanningen – mellom det som skjer i undervisningen på studiet, og det som skjer i klasserommet i skolen. Dette var en av hovedutfordringene da lærerutdanningen ble reformert til en femårig masterutdannin...

Bokanmeldelse. Digitale medier og materialitet

Publication Type: Academic Journal

Source(s): FORMakademisk, Vol 15, Iss 1 (2022)

Authors:

Abstract: Jon Hoems bok er høyst aktuell, og et etterlengtet og viktig bidrag som åpner opp nye forståelser, per­spektiver og muligheter knyttet til digitale medier og materialitet. Hoem løfter fram ulike eksisterende syn og forståelseshorisonter som vi kan bruk...

sponsored