scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "sosialhjelp"

1 - 4 of 4 results for
 "sosialhjelp"
Results per page:

Rettigheter, behov og plikter i aktivitetspolitikkenForståelser av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Kritisk Juss, Vol 48, Iss 1, Pp 100-116 (2022)

Abstract: Hvordan relasjonen mellom rettigheter og plikter erfares av ulike klientgrupper i velferdsstaten, er i liten grad studert. I lys av Frasers begrep om behovspolitikk, og hennes diskusjon om forholdet mellom behov og rettigheter, tar vi utgangspunkt i en...

Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 37, Pp 67-91 (2020)

Abstract: I denne artikkelen følger vi en kohort langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp fra 2004 til 2013, og studerer hvordan deltakelsen på arbeidsmarkedstiltak og overgangen til arbeid påvirkes av helseproblemer. Ved hjelp av koblede survey- og registerda...

Hvordan påvirker økt bruk av vilkår for sosialhjelp sysselsetting og lønnsfordeling?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 35, Pp 4-22 (2018)

Abstract: Artikkelen evaluerer virkninger av vilkår knyttet til arbeid eller annen aktivitet til unge sosialhjelpsmottakere. Artikkelen utnytter variasjon i praksis innen sosialkontor som kommer fra økt bruk av vilkår fra forskjellig tidspunkt i forskjellige k...

Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere – forutsetninger for å sikre overgangen til arbeid

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 20, Pp 117-133 (2017)

Abstract: Til sist problematiserer vi hvordan aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere representerer en form for kvasi-kontraktsforhold, mellom parter med svært ulike maktforhold.

sponsored