scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "sysselsetting"

1 - 10 of 7 results for
 "sysselsetting"
Results per page:

Blir menn utsatt for ansettelsesdiskriminering i kvinnedominerte yrker?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 38, Pp 197-209 (2021)

Abstract:Vi kartlegger alle randomiserte felteksperimenter om kjønnsdiskriminering i ansettelses-prosesser som er publisert siden 1996, og hvor det er tilgjengelig nasjonalt spesifikke data om kjønnsfordeling etter yrke. Vi undersøker sammenhengen mellom yrkess...

View details

Gjennom nåløyene

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 38, Pp 226-241 (2021)

Abstract:I hvilken grad er det likebehandling mellom etniske minoriteter og majoriteter i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter? I denne artikkelen besvares dette spørsmålet med bruk av data som omfatter alle faser i rekrutteringsprosessen, fra innka...

View details

Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 37, Pp 67-91 (2020)

Abstract:I denne artikkelen følger vi en kohort langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp fra 2004 til 2013, og studerer hvordan deltakelsen på arbeidsmarkedstiltak og overgangen til arbeid påvirkes av helseproblemer. Ved hjelp av koblede survey- og registerda...

View details

Nedgang i sysselsettingen fra 2000–2017

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 37, Pp 20-37 (2020)

Abstract:Sysselsettingen i Norge falt fra 70,7 prosent i 2000 til 67,7 prosent i 2017. Vi foretar en dekomponeringsanalyse av denne sysselsettingsutviklingen, og finner at endringer i sammensetning av alder og innvandring bidro til å redusere sysselsettingen me...

View details

Betydningen av pensjonsreformen for arbeidstilbud og offentlige finanser

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 36, Pp 266-281 (2019)

Abstract:Hovedformålet med pensjonsreformen fra 2011 er å gjøre offentlige finanser mer robuste overfor den kommende økningen i antall alderspensjonister per yrkesaktiv. Dette skal primært skje gjennom økt arbeidsinnsats. Våre analyser viser at 2011-reformen ov...

View details

Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 36, Pp 139-157 (2019)

Abstract:Artikkelen bruker registerdata for å analysere fordelingen av fem typer langvarige arbeidstilknytninger blant voksne alder ca. 30–55 år. Andelen som kontinuerlig hadde mer enn 3,5G i årlig arbeidsinntekt, økte fra 51 prosent i 1993–1999 til 58 prosent ...

View details

Flyktninger på det norske arbeidsmarkedet

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 33, Pp 185-207 (2016)

Abstract:Sammendrag I likhet med andre europeiske land mottok Norge i fjor et stort antall asylsøkere, og bosettingstallene forventes å bli høye i årene som kommer. Dette gir åpenbare utfordringer knyttet til integrering i det norske arbeidsmarkedet. I denne ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored