scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "sysselsetting"

1 - 7 of 7 results for
 "sysselsetting"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Gjennom nåløyene

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 38, Pp 226-241 (2021)

Abstract: I hvilken grad er det likebehandling mellom etniske minoriteter og majoriteter i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter? I denne artikkelen besvares dette spørsmålet med bruk av data som omfatter alle faser i rekrutteringsprosessen, fra innka...

Blir menn utsatt for ansettelsesdiskriminering i kvinnedominerte yrker?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 38, Pp 197-209 (2021)

Abstract: Vi kartlegger alle randomiserte felteksperimenter om kjønnsdiskriminering i ansettelses-prosesser som er publisert siden 1996, og hvor det er tilgjengelig nasjonalt spesifikke data om kjønnsfordeling etter yrke. Vi undersøker sammenhengen mellom yrkess...

Nedgang i sysselsettingen fra 2000–2017

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 37, Pp 20-37 (2020)

Abstract: Sysselsettingen i Norge falt fra 70,7 prosent i 2000 til 67,7 prosent i 2017. Vi foretar en dekomponeringsanalyse av denne sysselsettingsutviklingen, og finner at endringer i sammensetning av alder og innvandring bidro til å redusere sysselsettingen me...

Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 37, Pp 67-91 (2020)

Abstract: I denne artikkelen følger vi en kohort langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp fra 2004 til 2013, og studerer hvordan deltakelsen på arbeidsmarkedstiltak og overgangen til arbeid påvirkes av helseproblemer. Ved hjelp av koblede survey- og registerda...

Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 36, Pp 139-157 (2019)

Abstract: Artikkelen bruker registerdata for å analysere fordelingen av fem typer langvarige arbeidstilknytninger blant voksne alder ca. 30–55 år. Andelen som kontinuerlig hadde mer enn 3,5G i årlig arbeidsinntekt, økte fra 51 prosent i 1993–1999 til 58 prosent ...

Betydningen av pensjonsreformen for arbeidstilbud og offentlige finanser

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 36, Pp 266-281 (2019)

Abstract: Hovedformålet med pensjonsreformen fra 2011 er å gjøre offentlige finanser mer robuste overfor den kommende økningen i antall alderspensjonister per yrkesaktiv. Dette skal primært skje gjennom økt arbeidsinnsats. Våre analyser viser at 2011-reformen ov...

Flyktninger på det norske arbeidsmarkedet

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 33, Pp 185-207 (2016)

Abstract: Sammendrag I likhet med andre europeiske land mottok Norge i fjor et stort antall asylsøkere, og bosettingstallene forventes å bli høye i årene som kommer. Dette gir åpenbare utfordringer knyttet til integrering i det norske arbeidsmarkedet. I denne ...

sponsored