scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "human rights"

1 - 10 of 19 results for
 "human rights"
Results per page:

THE TWENTY-FIRST CENTURY - THE BEGINNING OF A NEW ERA IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS OF PERSONS WITH MENTAL HEALTH DISABILITIES.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2020, Vol. 36 Issue 1, p27-45. 19p.

Abstract:U radu se analizira odredba čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te njezin utjecaj na položaj osoba s duševnim smetnjama. Nova koncepcija poslovne sposobnosti sadržana u čl. 12. trebala bi osigurati da temeljna ljudska prava osoba s dušev...

View details

POSTUPANJE OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE U PREDMETIMA DISKRIMINACIJE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2017, Vol. 33 Issue 3/4, p165-177. 13p.

Abstract:Ombudsmeni za ljudska prava ili nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava u većini savremenih zemalja svijeta danas predstavljaju nezavisne institucije koje su uspostavljene radi promocije dobre uprave i vladavine prava, odnosno zaštite ljudskih...

View details

DEROGIRANJE LJUDSKIH PRAVA U VANREDNOM STANJU - SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2016, Vol. 32 Issue 3, p201-211. 11p.

Abstract:Ključni segment, odnosno elemenat, ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini jesu ljudska prava i njihova zaštita. Član II. Ustava Bosne i Hercegovine, kao i Aneks I. na Ustav Bosne i Hercegovine navode impozantnu listu ljudskih prava i međunarodnih instr...

View details

Los derechos humanos y el internacionalismo en el movimiento lésbico-gay mexicano, 1979-1991.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Debate Feminista. 2016, Vol. 52, p72-89. 18p.

Abstract:Desde os anos 1970, as organizações LGBT mexicanas tem procurado do Estado o reconhecimento dos seus direitos civis e políticos como direitos humanos. As estratégias implementadas são dependentes do contexto político da época em questão. Na década de 1...

View details

PRAVO NA PRISTUP SUDU U PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2015, Vol. 31 Issue 3/4, p267-296. 30p.

Abstract:Pravo na pristup sudu važan je aspekt “prava na sud” kao jednog od čimbenika prava na pravično (pošteno) suđenje koje je zajamčeno člankom 6. stavkom 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. U radu se razmatra praksa Europskog suda ...

View details

GRAĐANSKA PRAVA I OBVEZE KAO AUTONOMNI POJMOVI PREMA ČL. 6 EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2012, Vol. 28 Issue 3/4, p117-146. 30p.

Abstract:Pojam građanskih prava i obveza prema čl. 6 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Europski sud za ljudska prava tumači autonomno kroz svoju sudsku praksu. Zbog velike važnosti čl. 6 Europski sud za ljudska prava nije poistov...

View details

OBJEKTIVNE FUNKCIJE LJUDSKIH PRAVA IZ EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2015, Vol. 31 Issue 2, p29-42. 14p.

Abstract:Autor raspravlja o objektivnim funkcijama ljudskih prava iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (tzv. konvencijskih prava). Naime, suvremena ustavnopravna teorija govori o objektivnim funkcijama ljudskih prava (njem. objektive Grun...

View details

KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA KROZ ODNOS EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE NA PRIMJERU ZAŠTITE LJUDSKOG PRAVA NA PRISTUP SUDU.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2014, Vol. 30 Issue 3/4, p77-100. 24p.

Abstract:U ovom se radu nastoji općenito ukazati na značenje Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te njezin utjecaj, kroz interpretativna načela Europskog suda za ljudska prava, na pravne poretke članica Vijeća Europe. Rad se posebno bavi po...

View details

OBVEZNO CIJEPLJENJE DJECE - KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA RODITELJA ILI ZAŠTITA PRAVA DJETETA?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2014, Vol. 30 Issue 2, p377-391. 15p.

Abstract:Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti. U Republici Hrvatskoj, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti regulira područje zaštite građ...

View details

ALIZA HRVATSKOGA SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U GRAĐANSKIM STVARIMA U SVJETLU DOSADAŠNJE PRAKSE EUROPSKOGA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2014, Vol. 30 Issue 2, p185-211. 27p.

Abstract:Pristup pravosuđu i ostvarivanje prava na sudsku pravnu zaštitu često bi bilo dovedeno u pitanje ako bi parnične stranke, bez obzira na svoje imovinsko stanje i prilike, morale snositi sve troškove pokretanja i održanja parnice u tijeku. Iako Europska ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored